Äitiyslaki

Kansalaisaloite, joka parantaa naisparien lasten oikeudellista asemaa. Mahdollistaa toisen äidin vanhemmuuden varmistamisen jo äitiysneuvolassa ennen lapsen syntymää.

Tähtää lasten väliseen tasa-arvoon: isät voivat tunnustaa isyytensä neuvolassa jo vuodenvaihteesta alkaen.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen.

Kansalaisaloitteen sisältö

Kansalaisaloitteen tarkoitus on saattaa eduskunnan käsittelyyn Oikeusministeriössä vuosina 2014-2015 valmisteltu valmis lakiesitys äitiyslaiksi. Aloite kuuluu näin:  

Kansalaisaloite eduskunnalle äitiyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Aloitteen allekirjoittaneet kansalaiset esittävät eduskunnalle, että äitiyslaki ja eräät siihen liittyvät lait säädetään oikeusministeriön valmisteleman esitysluonnoksen mukaisesti.

Ministeriön esitysluonnos perustuu asiaa syksyllä 2014 valmistelleen ministeriön työryhmän mietinnölle (OM: Mietintöjä ja lausuntoja 50/2014) ja siitä saadulle lausuntopalautteelle. Esitysluonnos on päivätty 2.2.2015 ja se on julkaistu oikeusministeriön internetsivuilla elokuussa 2015. Linkki oikeusministeriön julkaisuun kansalaisaloitteen linkkien joukossa.

Seuraava esitykset vastaavat sanasta sanaan oikeusministeriön esitysluonnosta 2.2.2015:  

Esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi äitiyslaki. Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi tarvittavat seurannaismuutokset hedelmöityshoidoista annettuun lakiin, oikeudenkäymiskaareen, lapsen elatuksesta annettuun lakiin, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, perintökaareen ja elatustukilakiin.

Ehdotetussa äitiyslaissa on säännökset äitiyden määräytymisestä. Tavanomaisoikeudellinen periaate, jonka mukaan lapsen synnyttäjä on lapsen äiti, ehdotetaan otettavaksi lakiin. Lisäksi ehdotetaan, että lapsen synnyttäneen äidin naispuolisen kumppanin voidaan vahvistaa olevan lapsen synnyttäneen äidin ohella lapsen äiti silloin, kun lapsi on hankittu yhteisesti hedelmöityshoitojen avulla. Äitiys vahvistetaan tällöin samalla tavoin kuin isyys, toisin sanoen joko tunnustamisen perusteella tai tuomioistuimen päätöksellä. Menettely korvaa näissä tapauksissa perheensisäisen adoption. Hedelmöityshoidoista annettua lakia muutetaan samalla siten, että jatkossa naisparien on mahdollista saada hedelmöityshoitoja yhdessä.

Ehdotus sisältää myös äitiyttä koskevat kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvat säännökset. Ehdotetun äitiyslain säännökset äitiyden selvittämisestä, tunnustamisesta, vahvistamisesta, kumoamisesta sekä kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvista kysymyksistä vastaavat pitkälti 1.1.2016 voimaan tulevan isyyslain säännöksiä.

Oikeusministeriön esitysluonnos löytyy kokonaisuudessaan oikeusministeriön kotisivuilta >>

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET >>

Allekirjoita ja kerro aloitteesta eteenpäin!

Aloitteen vireillepano

Kansalaisaloitteen on laittanut vireille joukko kansalaisia, jotka toimivat perhe- ja ihmisoikeusjärjestöjen johtotehtävissä. Aloitteen ovat laittaneet vireille Maria Kaisa Aula, Frank Johansson, Eija Koivuranta, Ulla Siimes, Juha Jämsä, Anna Moring, Pauliina Lehtinen, Panu Mäenpää, Petri Janhunen, Harri Kokko, Noora Kalpio, Aaro Horsma, Fredrika Biström ja Janne Hälinen.

Aloitetta tukemassa